گواهی نامه های راشن

مـبـلمـان اداری راشــن دارنـده نـشـان استانـدارد ملـی ایـران ، عضـو انـجـمـن دارنـدگـان

نـشان استـانـدارد مـلی ایـران ، دارنـده گواهـینامه بـیـن المـللی ISO9001 : 2015 مـدیـریت

کـیـفیت  ISO10002 : 2014 رضـایـتـمـندی مـشـتـریـان از شـرکـت QA TECHNIC آلــمـان