لوح های راشن

  • صندلی منتخب پژوهشگاه استاندارد ملی ایران

  • دریافت کننده تندیس و گواهینامه رسمی در اجلاس یکصد برند برتر و ارزش آفرین کشور

  • دارنده تندیس هافکس ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳ از نمایشگاه های بین المللی مبلمان اداری

  • دارنده لوح تقدیر از اولین دوره مسابقه مبلمان صادراتی ایران

  • گواهی عضو افتخاری هیئت علمی مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران